TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes


3 Fotos

ESO


La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científics, tecnològics i humanístics; i consolidar els hàbits d'estudi i treball que afavoreixin l'aprenentatge autònom.

L'etapa està dividida en una sèrie d'àrees curriculars. Tots els elements que conformen el currículum s'ordenen i es determinen seguint els principis de diversitat i autonomia del Centre. Aquests principis han de permetre aconseguir l'objectiu bàsic de donar a cadascun dels alumnes, amb les seves possibilitats, la capacitat d'assolir les competències bàsiques que possibiliten el seu desenvolupament personal i la seva incorporació a la societat.

Es tracta, doncs, d'una etapa clau del sistema educatiu, en la mesura que no solament s'ha de preparar els alumnes perquè puguin incorporar-se a la vida activa assumint els seus deures i exercint els seus drets, sinó que també és el fonament de tots els ensenyaments post-obligatoris, tant els de formació professional específica com els de batxillerat.

 

VÍDEO ESO